OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 234 rad, z czego:

1) do 213 rad gmin, z tego:

a)    do 200 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    do 13 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 20 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

2.    Wybierano łącznie 3722 radnych, z czego:

1)    3289 radnych rad gmin, z tego:

a)    3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    400 radnych rad powiatów;

3)    33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

3.    Wybrano łącznie 3722 radnych, z czego:

1)    3289 radnych rad gmin, z tego:

a)    3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    400 radnych rad powiatów;

3)    33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 3147 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 2963 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 184 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 200 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 3000 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 3000 radnych spośród 8473 kandydatów zgłoszonych przez 596 komitetów wyborczych, w tym 535 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 3000 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1035245 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 574831 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 574355 osób, to jest 55,48% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 562342, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 12013, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3097, to jest 25,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8900, to jest 74,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 16, to jest 0,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 2816 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 184 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Głosowanie przeprowadzono w 1379 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 53 okręgi wyborcze.

2.    Wybierano 289 radnych spośród 1620 kandydatów zgłoszonych na 227 listach kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 289 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 629213 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 334212 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 333922 osób, to jest 53,07% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 326383, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 7539, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3732, to jest 49,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3807, to jest 50,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 53 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 482 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 20 rad powiatów, w których utworzono 89 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 400 radnych spośród 2382 kandydatów zgłoszonych na 382 listach kandydatów przez 43 komitety wyborcze.

3.    Wybrano 400 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1303836 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 716581 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 715882 osób, to jest 54,91% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 680919, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 34963, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20487, to jest 58,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14476, to jest 41,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 89 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1587 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 33 radnych spośród 367 kandydatów zgłoszonych na 49 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 33 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1720230 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 935291 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 122.
Wybory do Rady Gminy Radecznica

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4516.

3.    Karty do głosowania wydano 2476 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2474 osób, to jest 54,78% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 2442, to jest 98,71% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 13, to jest 40,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 19, to jest 59,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239;

4) karty do głosowania wydano 118 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118;

6) głosów ważnych oddano 117;

7) radnym został wybrany:

― GUMIENIAK Jerzy Bolesław,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296;

4) karty do głosowania wydano 178 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;

6) głosów ważnych oddano 177;

7) radnym został wybrany:

― KAWKA Ryszard Jan,

z listy nr 16           KWW STĄD POCHODZIMY.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312;

4) karty do głosowania wydano 169 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

6) głosów ważnych oddano 167;

7) radną została wybrana:

― WINIARCZYK Helena,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310;

4) karty do głosowania wydano 151 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;

6) głosów ważnych oddano 150;

7) radną została wybrana:

― SZNITOWSKA Laura Maria,

z listy nr 17           KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332;

4) karty do głosowania wydano 164 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164;

6) głosów ważnych oddano 161;

7) radną została wybrana:

― BIŁANT Anna Wioletta,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424;

4) karty do głosowania wydano 178 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;

6) głosów ważnych oddano 171;

7) radną została wybrana:

― BUSZOWSKA Anna,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314;

4) karty do głosowania wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radną została wybrana:

― ŚLEDŹ Alina Janina,

z listy nr 19           KWW "ZDROJE INNOWACJI".

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210;

4) karty do głosowania wydano 111 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111;

6) głosów ważnych oddano 111;

7) radnym został wybrany:

― GARBARZ Jan,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396;

4) karty do głosowania wydano 216 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216;

6) głosów ważnych oddano 211;

7) radnym został wybrany:

― KUREK Stanisław Lucjan,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262;

4) karty do głosowania wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radną została wybrana:

― MAŁYSZ Joanna Bożena,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― OSMAN Mariusz,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;

4) karty do głosowania wydano 246 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;

6) głosów ważnych oddano 244;

7) radnym został wybrany:

― OLECH Jarosław Antoni,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311;

4) karty do głosowania wydano 171 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171;

6) głosów ważnych oddano 167;

7) radną została wybrana:

― WOJTASZEK Bożena,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352;

4) karty do głosowania wydano 247 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247;

6) głosów ważnych oddano 245;

7) radnym został wybrany:

― SITARZ Jan,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369;

4) karty do głosowania wydano 221 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221;

6) głosów ważnych oddano 218;

7) radnym został wybrany:

― DUBAJ Sławomir Kazimierz,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

  

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 20.
Wybory do Rady Powiatu w Zamościu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89556.

3.    Karty do głosowania wydano 48514 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 48260 osób, to jest 53,89% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 45331, to jest 93,93% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 2929, to jest 6,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1810, to jest 61,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1119, to jest 38,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3)    lista nr 13               KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA;

4)    lista nr 15               KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7642;

4)    głosów ważnych oddano 7185;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― PASTUSZAK Leszek;

b)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― BEDNARZ Lucjan;

c)    lista nr 13 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― MIAROWSKA Gertruda Gabriela;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1720230.

3.    Karty do głosowania wydano 935291 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4)    lista nr 8                 KWW KUKIZ'15;

5)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 182451;

4)    głosów ważnych oddano 169338;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz;

b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― WOŹNICA Zofia Anna;

c)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― GMYZ Maria,

         ― MULAWA Michał,

         ― GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan,

         ― WRÓBEL Grzegorz;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 Komisarz Wyborczy    

w Lublinie I        

/-/ Marcin Piotr Chałupka

logo2
1688496

Szukaj