WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 05.07.2022 r.

ZP.6733.3.5.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działce nr ewid. 442 w obrębie 0014 Trzęsiny w gminie Radecznica.

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

     Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

 

logo2
1688483

Szukaj