WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 27.07.2022 r.

ZP.6733.5.8.2022O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo – gospodarczego na działkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica.

W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA    

Sekretarz Gminy 

mgr Edyta Dubiel

logo2
1688172

Szukaj