WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 03.08.2022 r.

GOD.6220.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

  1. że w dniu 03.08.2022 r. postanowieniem znak GOD.6220.3.2022 Wójt Gminy Radecznica nałożył na Copernic Black Sp. z o.o. obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, oraz określił zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. że w dniu 03.08.2022 r. postanowieniem znak GOD.6220.3.2022 Wójt Gminy Radecznica zawiesił postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji środowiskowej do momentu przedłożenia raportu ooś.

 

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

       Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią postanowień oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

 

Data ogłoszenia 03.08.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

 

Otrzymują:

  1. Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków,

adres korespondencyjny: ul. Lubelska 29 (5 piętro), 30-003- Kraków

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  2. A/a.
logo2
1688286

Szukaj