WÓJT GMINY

RADECZNICA

           Radecznica 10.08.2022 r.

 

ZP.6733.4.7.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Zawiadamia się zgodnie z art. 61 par. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 10.08.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działkach nr ewid. 442, 440, 227/1 w obrębie 0014 Trzęsiny w gminie Radecznica.

   W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

    Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                          WÓJT GMINY 

                                                                                                          Marian Szuper

logo2
1688490

Szukaj