WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 12.08.2022 r.

GOD.6220.4.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

       Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dalej jako ustawa

z a w i a d a m i a m,

 że na wniosek Gminy Radecznica, ul. B. Prusa  21, 22-463 Radecznica z dnia 05.08.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismami z dnia 12.08.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

      W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzęsiny oraz Czarnystok.

Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.

  

Data ogłoszenia 12.08.2022

Data zdjęcia obwieszczenia  ………………….…

 

Otrzymują:

  1. Gmina Radecznica
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
  3. A/a

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1688242

Szukaj