WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 23.09.2022 r.

GOD.6220.4.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnystok oraz Trzęsiny o długości około 1480 mb”.

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z Decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju nr 2 w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzęsiny oraz Czarnystok.

 

Data ogłoszenia 23.09.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

 

 Otrzymują:

  1. Gmina Radecznica
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
  3. A/a
logo2
1765240

Szukaj