Gmina Radecznica
  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica
NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 26.09.2022 r.

ZP.6733.6.2.2022


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022.0. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L na działkach nr ewid. 2487/2, 2487/1, 3038 w obrębie 0001 Czarnystok oraz 2771, 716 w obrębie 0014 Trzęsiny w gminie Radecznica.

     W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

logo2
1765246

Szukaj