WÓJT GMINY

RADECZNICA 

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 

    Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z 1990 r . ze zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego, sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 2487/2 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnystok. Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, praw własności do ww. działki przez Gminę Radecznica.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu n a okres 30 dni tj. od dnia 05.10.2022 r. do dnia 05.11.2022 r. (włącznie)

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 8.

Radecznica, dn. 05.10.2022 r.

  WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1688137

Szukaj