WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 20.03.2023 r.

GOD.6220.1.2023                                                                                                                                      

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin w km 6+800 do km 8+400 oraz w km 8+800 do km 10+000 o łącznej długości 2,8km”.

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaporze, Podlesie Duże.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                  

 

   Z up. WÓJTA   

 Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

 

Data ogłoszenia 20.03.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  ………………….…

 

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  3. A/a.

 

 

logo2
1590823

Szukaj