WÓJT GMINY 

RADECZNICA

Ogłoszenie

o II przetargu ustnym nieograniczonym

 (I przetarg odbył się w dniu 13.01.2023r.)

 

Wójt Gminy Radecznica ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Lokalizacja -Gruszka Zaporska

2. Oznaczenie nieruchomości  wg danych z ewidencji gruntów: dz. nr 31, o pow.0,0610 ha położona w Gruszce Zaporskiej. 

Nieruchomość posiada KW nr ZAIZ/00059127/0

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej. Działka w kształcie  zblizonym do prostokąta o płaskim ukształtowaniu nawierzchni z dojazdem drogą gminnej. Sąsiedztwo stanowią tereny upraw rolniczych  oraz  rozproszona zabudowa   zagrodowa.

4. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wolna od obciążeń.

5. Cena wywoławcza 2.433,00zł.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 24 kwiecień 2023r, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  godz. 11ºº.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 245,00zł, należy wnieść najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2023r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radecznica w BS w Szczebrzeszyn o/Radecznica nr 80963200062002160000550009. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty  na wskazany rachunek bankowy.     

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem   umowy    sprzedaży   nieruchomości ponosi jej nabywca.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy  Radecznica można  dokonywać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy pokój 8. nr tel.84 6826862.      

Radecznica, dn. 22.03.2023 r.                                                                                                                        

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1590821

Szukaj