Instrukcja korzystania z BIP

Co to jest informacja publiczna?

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej i samorządowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o działaniach władz  publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawa prawna:

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) zawierającą wykaz podmiotów zobligowanych do prowadzenia BIP. Podmioty te tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informację podlegające udostępnieniu

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę posiadającą adres URL www.bip.gminaradecznica.pl 

Obecna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radecznicy funkcjonuje od 1.01.2014 r. Strona Archiwalna znajduje się pod adresem www.ug.radecznica.bip-gov.info.pl.

Strona Biuletynu składa się z:

  • Menu górnego wyświetlanego na każdej stronie serwisu w postaci paska z następującymi członami tematycznymi: O Biuletynie, Ogłoszenia i Informacje, Przetargi, Zarządzenia Wójta, Język migowy.
  • Poniżej menu górnego znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl)
  • Menu lewe wyświetlane jest na stronach serwisu w postaci kolumny umieszczonej po lewej stronie ekranu zawierające następujące kategorie: Urząd, Finanse Gminy, Rada Gminy, Jednostki organizacyjne, Sołectwa, Oświadczenia majątkowe oraz Informacje
  • Obszar Informacyjny – miejsce wyświetlania treści artykułów znajdująca się w środkowej części ekranu. Niniejsza Informacja znajduje się właśnie w Obszarze Informacyjnym
  • W prawym górnym rogu znajduje się pole „Szukaj” umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.

Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej zapisane są w postaci plików typu pdf lub doc. W celu odczytania plików pdf na komputerze należy zainstalować darmowy program Adobe Reader dostępny na stronie: www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html. W celu odczytania plików typu DOC należy zainstalować darmową przeglądarkę – Word Viewer którą można pobrać ze strony producenta: www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=4

logo2
1627317

Szukaj