Radecznica, 05.04.2023 r.

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

GOD.6220.1.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin w km 6+800 do km 8+400 oraz w km 8+800 do km 10+000 o łącznej długości 2,8km”.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z Decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju 2 w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaporze, Podlesie Duże.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                  

 

Data ogłoszenia 05.04.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

 

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

  

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  3. A/a.
logo2
1765280

Szukaj