Wójt Gminy Radecznica  

                                      Radecznica, dn. 06.04.2023 r. 

GOD.6220.2.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)oraz  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek TPMS Sp. z o.o.z dnia 28.03.2023 r. w imieniu którego występuje Joanna Galant            zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zaburze o mocy do 1,53 MW zlokalizowanej w miejscowości Zaburze”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica. 

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismami z dnia 06.04.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a. przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.ploraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10  K.p.a. w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.

Data ogłoszenia 06.04.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik inwestora

Joanna Galant             

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  2. A/a.

 

logo2
1765280

Szukaj