WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 25.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w Gminie Radecznica w 2023r.

  

            Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców Gminy Radecznica ogłaszam, że do realizacji w 2023 r. wybrano ofertę

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania

1.

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”

9.200,00 zł

 

 WÓJT GMINY

Marian Szuper

 

logo2
1765256

Szukaj