REGIONALNY DYREKTOR                                                

OCHRONY ŚRODOWISKA

           W LUBLINIE                                                          

Zamość, dnia 22 maja 2023 r.

WSTIII.612.136.2023.MM                                                       

 

 

POSTANOWIENIE

 

 Na podstawie: art. 53 ust. 4 pkt. 8 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 106, art. 132 § 1, art. 144, art. 126, art. 151 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. ) art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Radecznica znak: ZP.6733.1.6.2023, z dnia 6 kwietnia 2023 r., w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 99, w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka, w gm. Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie, w związki z zażaleniem z dnia 16.05.2023 r., wniesionym przez Pełnomocnika Inwestora Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Elektoralna nr 4/6 lok. 49A, 00-139 Warszawa, działając w trybie samokontroli,

 postanawiam: 

1) uchylić postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak:

WSTIII.612.136.2023.MM,  z dnia 4 maja 2023 r.;

2) uzgodnić, w odniesieniu do Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. 99, w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka, w gm. Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie.

 

Uzasadnienie

Wójt Gminy Radecznica, pismem znak: ZP.6733.1.6.2023, z dnia 6 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 14.04.2023 r.), wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 99, w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka, w gm. Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie. W załączeniu do wniosku przedłożono projekt decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Rozpatrując ww. wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją oraz okoliczności istotne dla sprawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie odmawiające uzgodnienia ww. projektu znak: WSTIII.612.136.2023, z dnia 4.05.2023 r. Na ww. postanowienie Pełnomocnik Inwestora wniósł zażalenie pismem z dnia 16.05.2023 r. (data wpływy do urzędu 16.05.2023 r.).

W związku z tym, że inwestycja celu publicznego dotyczy terenu położonego w granicach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 poz. 661), na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 8 oraz w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z  27.03. 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie wprowadzenia ochrony walorów wypoczynkowych i krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 5, poz. 48), natomiast aktualny reżim prawny tego terenu określa Uchwała Nr XXVI/383/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017 r., poz. 661). Ponadto w myśl § 2 ww. uchwały w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy posiada ustanowiony Plan Ochrony przyjęty Uchwałą Nr XXXII/490/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 79.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie odmawiające uzgodnienia warunków zabudowy w odniesieniu do Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, w tym prawdopodobieństwo wpływu na szczególny cel ochrony Parku, jakim jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska, w szczególności na walory krajobrazowe Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (§  2 Uchwały Nr XXVI/383/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego) oraz wpływ na cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji, ustalone w Planie Ochrony Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (§ 1 ust. 2 pkt 3 Plan Ochrony przyjęty Uchwałą Nr XXXII/490/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 79.)).

Pełnomocnik Inwestora wraz z zażaleniem przedłożył pozytywną opinię Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, znak: ZLPK-OZa.OPK.413.3.2023, z dnia 20.03.2023 r., która została uzyskana, przed  złożeniem  wniosku  o  ustalenie  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego cyt. z opinii ,,Na  podstawie Uchwały  Nr XXVI/383/2017  Sejmiku  Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012r., w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego - ZLPK OZ Zamość pozytywnie opiniuję powyższą inwestycję. Jej budowa umożliwi mieszkańcom i uczniom lepsze korzystanie z usług internetowych’’.

W odniesieniu do nowych okoliczności w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając w trybie samokontroli na podstawie art. 132 § 1 i 2, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadził pogłębioną analizę wpływu uwarunkowań ustalonych w projekcie decyzji na Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego, z dnia 22 stycznia 1991 r., w sprawie wprowadzenia ochrony walorów wypoczynkowych i krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 5, poz. 48), natomiast aktualny reżim prawny tego terenu określa Uchwała Nr XXVI/383/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017 r., poz. 661)).

Powyższe przepisy wprowadzają szereg zakazów ujętych w tym § 3 ust.1 ww. uchwały.

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ww. zakazy nie dotyczą „realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". Zgodnie z projektem decyzji inwestycja stanowi cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym, będzie polegała na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 99, w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka, w gm. Radecznica. Ponadto zgodnie z ww. opinią Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu „Jej budowa umożliwi mieszkańcom i uczniom lepsze korzystanie z usług internetowych. (…)”. Zapewnienie równowagi, w szczególności realizacji ww. celów ochrony obszaru powinno zostać zapewnione poprzez przestrzeganie katalogu zakazów. W przedmiotowej sprawie planowane zamierzenie stanowi cel publiczny, gdzie mają zastosowanie przepisy art. 17 ust 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wykluczające stosowanie zakazów ustalonych w parkach krajobrazowych, w odniesieniu do realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej "inwestycją celu publicznego".

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz.1839 ze zm.) i nie wymaga przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 59 ust. 1 oraz art. 72. ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w trybie art. 96 ust.1 ww. ustawy.

Na podstawie Planu Ochrony (załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/490/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.) ustalono, że przedmiotowa działka została zakwalifikowana do obszarów oznaczonych jako AA_2 – Ponadlokalne korytarze ekologiczne: AA_2.2 - Korytarze wg. Planu zagospodarowana przestrzennego województwa lubelskiego 2015 oraz AA_3 - Lokalne korytarze ekologiczne i obszary newralgiczne z punktu widzenia zachowania ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych”; Kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania terenu Parku lub ochrony jego zasobów: strefa BK_I – Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego i innych terenów otwartych, strefa BK_I_1- Utrzymanie ekstensywnego użytkowania rolniczego łąk i pastwisk oraz otwartego charakteru innych siedlisk półnaturalnych. Ponadto, należy podkreślić, że analizowana działka znajduje się, wg Planu ochrony w strefieBM_VII_3 „Utrzymanie otwartego charakteru wnętrz krajobrazowych (obszary wyłączone z lokalizacji obiektów zaburzających widok z punktów i ciągów widokowych)  (Planu ochrony, załącznik nr 3 Działania ochronne i rekomendacje do uchwały Nr XXXII/490/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). Plan Ochrony Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego w § 16  ust. 1 zawiera ustalenia do uwzględnienia w nowych lub zmienianych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji zagrożeń wewnętrznych, obowiązujące na terenie całego Parku w granicach gmin Biłgoraj, Frampol, Goraj, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Tereszpol, i Zwierzyniec lub wskazanych strefach (…). W § 16  ust. 1 pkt 2 lit d) Plan ochrony wskazuje ustalenia dla strefy BM_VII_3 (w strefie której zlokalizowana jest przedmiotowa działka): i) wyłącza się obszary z lokalizacji obiektów zaburzających widok z punktów i ciągów widokowych, na podstawie wyników przeprowadzonej analizy oddziaływania wizualnego; ii) wskazuje się na potrzebę wykonania analizy krajobrazowej przed realizacją inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na krajobraz.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2020 r. wyjaśnił, że  „żaden z przepisów planu ochrony nie jest zakazem, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, a więc unormowaniem bezwzględnie obowiązującym, mającym skutki prawne dla obywateli. Plan ochrony zawiera jedynie wytyczne dla organów podejmujących uchwały w zakresie planowania przestrzennego. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że plany ochrony parków krajobrazowych stanowią jedynie wskazówki i wytyczne dla aktów prawa miejscowego. Zawarte w planie ochrony ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego, są adresowane są do organów uchwalających studia i plany, nie mogą natomiast być uznane za samoistne zakazy, wywierające bezpośrednie skutki prawne. Ustalenia te powinny być uwzględnione przy sporządzaniu aktów planistycznych, nie mają jednak wiążącego charakteru w sprawach o ustalenie warunków zabudowy (zob. wyrok NSA w z dnia 14 stycznia 2011 r., sygnII OSK 2035/09, LEX nr 953008). (NSA z 14.01.2020 r., II OSK 516/18, LEX nr 2798728.

W związku z powyższym, z przeprowadzonej ponownej analizy potencjalnych skutków środowiskowych, wynikających z ustalenia lokalizacji celu publicznego i wpływu na cele Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego wynika, że planowana inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 99, w obrębie 0015 Wólka Czarnostocka, w gminie Radecznica, stanowi cel publiczny i nie będzie kolidować z zapisami ww. uchwały w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w związku z powyższym nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i krajobraz Parku oraz cele ochrony Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, ustalone ww. przepisach.

Ustalone nowe okoliczności w sprawie uznano za wystarczającą przesłankę do zmiany stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, tj. uchylenia postanowienia odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W wyniku samokontroli oraz pogłębionej analizy potencjalnych skutków dla obszaru chronionego oraz uwzględnieniu pozytywnej opinii Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu znak ZLOK-OZa.OPK.413.3.2023, z dnia 20.03.2023 r., przekazanej wraz z zażaleniem,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgadnia przedmiotowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w odniesieniu do Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

 

            Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na adres: Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 

 

 Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Lublinie

/ - /                

Krzysztof Próchnicki      

 Naczelnik            

Wydziału Spraw Terenowych III

/podpisano elektronicznie/

 

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Radecznica  (z prośbą o powiadomienie stron postępowania) (ePUAP)
  2. Pełnomocnik Inwestora Pan Paweł Roszkowski (ePUAP)
  3. Ad acta

 

logo2
1765279

Szukaj