WÓJT GMINY
RADECZNICA
Radecznica, dnia 21.06.2023 r.
GOD.6220.4.2021
 
OBWIESZCZENIE
o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
1. że w dniu 21.06.2023 r. Wójt Gminy Radecznica na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16.06.2023 r., wezwał inwestora - PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa do uzupełnienia Raportu oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica”.
 
W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.
Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią wezwania oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.
 
 
Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy 
mgr Edyta Dubiel
 
 
 
Data ogłoszenia 21.06.2023 r.
Data zdjęcia obwieszczenia .....................
 
Otrzymują:
1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
3. A/a.

 

logo2
1741851

Szukaj