WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 21.06.2023  r.

ZP.6733.1.9.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 21.06.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wólka Czarnostocka na działce nr ewid. 99 w gminie Radecznica.

     W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

    Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1742186

Szukaj