WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 12.07.2023 r.

GOD.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

  1. że w nawiązaniu do pisma inwestora z dnia 05.07.2023 r. (data wpływu 06.07.2023 r.) Wójt Gminy Radecznica przedłuża termin do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica do dnia 29.09.2023 r.

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią wezwania oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

 

Data ogłoszenia 12.07.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

 

Otrzymują:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  3. A/a.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1765245

Szukaj