Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej          
 § paragraf
ART. artykuł
BIP    Biuletyn Informacji Publicznej
ds.   do spraw
Dz. U.  Dziennik Ustaw
Dz. U. WOJ. LUB. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
BPGR Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica
GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GKRPA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
NR   numer
OŚW. MAJ. Oświadczenia majątkowe
PKT  punkt
POZ. pozycja
RIO        Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tj.  to jest
UE    Unia Europejska
UG  Urząd Gminy
USC Urząd Stanu Cywilnego
UST.  ustęp
w/w wyżej wymieniony
z późn. zm.         z późniejszymi zmianami
zł.  złotych
Z-CA  Zastępca

                          

 

logo2
1627307

Szukaj