Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania

korespondencyjnego w Referendum Ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w Urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenia należy dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego z Urzędu Gminy w Radecznicy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w Gminie Radecznica.

W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 11) lub poniżej:

                                                                                                                             

                                                                             WÓJT GMINY      

mgr inż. Edward Polak

logo2
1688448

Szukaj