INFORMACJA  O SPORZĄDZENIU AKTU    PEŁNOMOCNICTWA     

Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że do dnia 24 sierpnia 2015  roku można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  1. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

  2. jeżeli osoba ukończyła 75 lat kserokopię dowodu osobistego

  3. w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa  nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o prawie do głosowania

Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. 

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu  84/6818043,  84/6826860, 84/6818001 wew. 60

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 11 lub poniżej:

                                 

 

WÓJT GMINY    

                                           mgr inż. Edward Polak

logo2
1688177

Szukaj