Zwrot  podatku  akcyzowego zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

 Wniosek może złożyć

Producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku                                                                     

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego

- W przypadku producentów rolnych, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Terminy składania wniosku                    

I TERMIN - od 1 lutego 2023 r. do  28 luty 2023r. wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi  dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

II TERMIN - od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Miejsce składania

Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 8, tel. 84-68-26-862

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832)

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727)

 

 

 

logo2
1627312

Szukaj