Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że dnia 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radecznica jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności  regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Radecznica. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Radecznica na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Dokumenty

Opłaty

  • 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  • 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy w Radecznicy - pokój nr 13

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  1. Posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
  2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  3. Spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej
  5. Przekazywania od właścicieli nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 628 ze zm.)
  6. Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

logo2
1627309

Szukaj