Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych 999
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica” 640
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce oznaczoną w ewid. gruntów jako działki nr: 713/3, 713/5 695
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce (działki nr 836/1, 804/3, 804/5, 726/3) 630
OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2 w Zaburzu 978
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Radecznica z dnia 21.06.2023 znak; ZP.6733.1.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A 945
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ZAM5522A 546
OBWIESZCZENIE o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 847
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 -Dzielce, oznaczoną w rej. ewid. gruntów jako działki: nr 803/5, 725/1, 803/3, 712/3, 725/3, 712/5 939
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce nr dz. 802/5 995
logo2
1765245

Szukaj