Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 404
Ochrona granicy państwowej. Zmiany w ustawie 586
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 01 grudnia 2021 r. dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 458
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 555
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 411
ZARZĄDZENIE NR 105 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 428
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku ośrodka zdrowia w Radecznicy 442
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych w rejonie projektowanej obwodnicy miejscowości Gorajec 501
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Radecznica z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 435
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - zatwierdzenie prg DK 74- obwodnica m. Gorajec 539
logo2
1688113

Szukaj