Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych 947
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica” 586
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce oznaczoną w ewid. gruntów jako działki nr: 713/3, 713/5 648
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce (działki nr 836/1, 804/3, 804/5, 726/3) 577
OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2 w Zaburzu 934
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Radecznica z dnia 21.06.2023 znak; ZP.6733.1.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ZAM5522A 902
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ZAM5522A 503
OBWIESZCZENIE o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 805
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 -Dzielce, oznaczoną w rej. ewid. gruntów jako działki: nr 803/5, 725/1, 803/3, 712/3, 725/3, 712/5 894
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce nr dz. 802/5 942
logo2
1742091

Szukaj